A Proposal to Investigate Polish Immigrants' Experiences of Public Libraries in Edmonton

Appendix H: Polish Informed Consent Form

Forma Świadomej Zgody dla Brania Udziału w Wywiadzie

Wstęp:
Pan/Pani jest zaproszony/a do brania udziału w wywiadzie o własnych doświadczeniach z bibliotekami publicznymi w Edmonton, a także w Komunistycznej Polsce. Zamiar tego projektu jest analizowanie czy doświadczenia Polskich imigrantów w, i ich stosunki do bibliotek publicznych w Komunistycznej Polsce mają wpływ na ich doświadczenia w, stosunki do, i potrzeby od bibliotek publicznych w Edmonton. Rezultaty tego badania poinformują biblioteki publiczne w Edmonton o konkretnych potrzebach Polskich imigrantów, oraz dostarczą zalecenia w jaki sposób te potrzeby zaspokajać. Badanie jest przeprowadzane przez Agnieszkę Hayes, studentkę w programie magisterskim w Szkole Studiów Bibliotekarskich i Informatycznych przy Uniwersytecie Alberty. Te badanie stanowi część wymagań dla jej pracy magisterskiej nadzorowanej przez Dr. Lisa Given. Rezultaty tego projektu nie będą używane w jakichkolwiek zamiarach handlowych.

Metoda:
Pan/Pani weźmie udział w jednym wywiadzie, który będzie trwał nie dłużej niż jedną godzinę. Dla Pana/Pani ułatwienia i wygody, wywiad zostanie przeprowadzony w Pana/Pani domu. Pan/Pani będzie pytany/a przez wywiadowczynię, i Pan/Pani może odpowiadać w jakimkolwiek sposobie Pan/Pani życzy. Wywiad będzie nagrany na cyfrowej nagrywarce dźwięku. Wywiadowczyni zapisze wywiad z nagrania dosłownie. Ona użyje którychkolwiek części z transkrypcji które ona miema będą istotne w finałowym sprawozdaniu tego badania.

Badaczka będzie podporządkowana Standardom Ochrony Ludzkich Uczestników w Nauce Uniwersytetu Alberty, opis których może być znaleziony pod: http://www.uofaweb.ualberta.ca/gfcpolicymanual/content.cfm?ID_page=37738

Nie istnieją żadne uzasadnione przewidywalne niekorzyści, które mogłyby się pojawić od brania udziału w tym badaniu. Pan/Pani potencjalnie będzie mógł/mogła odnieść korzyść od brania udziału w tym badaniu przez dowiedzenie się więcej o sobie. Pan/Pani także będzie mógł/mogła odnieść korzyść przez potencjalne ulepszenie doświadczeń z bibliotekami publicznymi.

Sprawdzanie:
Po zgromadzeniu danych badaczka mogłaby się skontaktować z Panem/Panią, aby sprawdzić jej wyniki. Pan/Pani będzie zapytany/a czy zgadza się z jej wynikami, i będzie miał/a okazję wyjaśnić cokolwiek ona być może źle zinterpretowała. Pana/Pani współpraca w sprawdzaniu pomoże badaczce uzyskać bardziej wierne wnioski.

Prawa:
Pan/Pani ma prawo nie brać udziału w tym badaniu, a także prawo wycofać się z badania w każdej chwili podczas wywiadu. Pan/Pani ma prawo odmówić odpowiedzi do jakiegokolwiek pytania bez podawania przyczyny. Pan/Pani nie odniesie żadnej szkody przez odmawianie brania udziału w całym badaniu, ani jakiejkolwiek jego części. Pan/Pani ma prawo wycofać jakiekolwiek, włącznie z całymi, z własnych danych z badania do 28 grudnia 2010, po której dacie wszystkie dane będą włączone w analizie danych, która poinformuje ostateczny raport. Wszystkie dane które Pan/Pani zażyczy aby były wycofane zostaną usunięte z transkrypcji. Pan/Pani ma prawo do prywatności i anonimowości. Pana/Pani tożsamość, oraz wszystkie inne dane osobiste, na przykład informacje kontaktowe, nie będą dostępne dla nikogo innego. Pseudonimy będą używane we wszystkich transkrypcjach, i w ostatecznym sprawozdaniu. Transkrypcje będą widziane tylko przez badaczkę. Pana/Pani dane będą przechowywane w bezpiecznym miejscu przez pięć lat, po czym będą zniszczone w sposób, który zapewni Pana/Pani prywatność i anonimowość. Pan/Pani ma prawo do otrzymania kopii nagranego wywiadu, oraz towarzyszącej transkrypcji. Pan/Pani ma prawo do otrzymania kopii rezultatów badania. Jeżeli Pan/Pani pragnie otrzymać te rzeczy, proszę wysłać email do wywiadowczyni pod agnieszka.hayes@ualberta.ca albo zadzwonić do niej pod (780) 555-1234.

Inne użycia:
Zarówno jak bycie częścią pracy magisterskiej badaczki, rezultaty tego badania będą używane do pisania prac naukowych w żurnalach, a także dla prezentacji podczas konferencji naukowych. Dane dla wszystkich użyć będą traktowane zgodnie ze Standardom Ochrony Ludzkich Uczestników w Nauce Uniwersytetu Alberty, opis których może być znaleziony pod: http://www.uofaweb.ualberta.ca/gfcpolicymanual/content.cfm?ID_page=37738

Świadoma zgoda:
Jeżeli Pan/Pani ma jakiekolwiek zastrzeżenia, skargi, lub pytania proszę skontaktować się z Agnieszką Hayes pod agnieszka.hayes@ualberta.ca, albo Dr. Lisa Given pod lisa.given@ualberta.ca.

Oświadczenie Zezwolenia Etycznego:
Plan na to badanie został przeglądnięty w sprawie jego stosowania się do zasad etycznych i zatwierdzony przez Radę Etyk Naukowych Fakultetów Edukacji, Extension, Augustana i Campus Saint-Jean (EEASJ REB) przy Uniwersytecie Alberty. Jeżeli Pan/Pani ma pytania o prawach osób brających udział albo etycznego przeprowadzania badań, proszę skontaktować się z przewodniczącym EEASJ REB pod (780) 492-2614.

Podpis i Data:
Podpisując poniżej, Pan/Pani potwierdza, że rozumie co oznacza Pana/Pani branie udziału w tym badaniu, i że Pan/Pani jest chętny/a do brania udziału. Są dwie kopie tej formy świadomej zgody, jedna do podpisania i oddania do badaczki, i druga dla zatrzymania przez Pana/Panią.

Ja, ____________________ (imię i nazwisko drukiem), daję moją zgodę do brania udziału w badaniu powyżej wytyczonym, i potwierdzam, że rozumiem co oznacza moje branie udziału, a także moje prawa.

Podpis:___________________

Data:_____________